چرا دستگاه حضور وغیاب بخریم ؟


  به طور کلی خرید دستگاه حضور و غیاب برای مدیران صرفه اقتصادی بسیاری دارد زیرا این سیستم با کنترل دقیق ورود و خروج درصد خطای محاسبات حقوق در پایان ماه را به صفر رسانده و با توجه به میزان کارکرد پرسنل مدیران می توانند آمار کاملی از مدت زمان کسر کار یا اضافه کار پرسنل خود را داشته باشند. از جمله مواردی که مدیران را به خرید دستگاه حضور غیاب ترقیب می کند عبارتند از:

 
کنترل دقیق ورود و خروج پرسنل
  عدم دخالت افراد غیر مسئول
  کنترل دقیق اضافه کار و کسر کار
  برگشت هزینه دستگاه پس از صدو بیست روز (با 10 نفر پرسنل)
  برگشت هزینه دستگاه پس از بیست و سه روز (با 50 نفر پرسنل)
  سهولت در محاسبه حقوق و دستمزد پرسنل
  نگهداری آرشیو کاملی از ورو و خروج پرسنل و ...